طراحی و بازسازی ساختمان ورزشی

طراحی و بازسازی ساختمان ورزشی

هدف از پیش بینی نور در ورزشگاه ها ایجاد شرایطی است که یک ورزش خاص بتواند بخ صورت صحیح و ایمن انجام شود.طراحی نور باید به شکلی باشد که سرعت بازی و اندازه واقعی هر شی کاملا نمایان باشد.همچنین دارای زیبایی لازم و راحتی کافی برای انجام فعالیت های ورزش و تماشاچیان باشد.برای همه ورزش ها سطح مناسبی از نور که براساس استانداردهای بین المللی باشد ، موردنیاز است.در این حالت تاثیر نور اصلی و سایه ها که از محل اصلی باشد و  سطوح پایین تر به وجود می آیند باید در جهت های مناسب تنظیم شوند تا اجسام به صورت سه بعدی و واضح قابل مشاهده باشند.
اگر مقدار نور به اندازه مناسب نباشد و یا تنظیم لازم را نداشته باشند ، ممکن است اجسام به صورت مسطح دیده شوند عدم تنظیم مناسب نورهای اصلی و فرعی باعث کاهش عملکرد ، توانایی و عکس العمل به موقع ورزشکاران و هم چنین باعث ایجاد مشکلاتی برای دوربین های تلویزیونی و تماشاگران می شود.
در اثر این پدیده اجسام به صورت ایستگاهی و یا به نظر می رسد که توپ در حال جهش و برخورد از یک نقطه به نقطه دیگر است.
نور موردنیاز فضاهای ورزشی با استانداردهای خاص و مقررات سازمان های ورزشی مثل فیفا،کمیته المپیک ، توصیه مقامات ورزشی و غیره و نکات فنی که از سوی مسئولین رادیو تلویزیون مطرح شده است پیش بینی می شود.از طرف دیگر سطح مسابقات (ملی ، بین المللی ، استانی ، منطقه ای ، تمرینی و تفریحی ) نیز در پیش بینی و تنظیم نور موثر است.
از طرف دیگر مربیان و باشگاه داران در خصوص پیشگیری و مراقبت های بهداشتی و ایمنی مسئولیت بسیار مهمی دارند.حوادث ورزشی گاهی مستقیم اتفاق می افتد.برای مثال ورزشکار هنگام حرکت پرس سینه تعادل خود را از دست می دهد و وزنه واژگون می شود و باعث پارگی عضلات سینه ورزشکار می شود.گاهی حوادث به صورت غیر مستقیم اتفاق می افتد که نقش وسائل غیراستاندارد که یکی از مهم ترین آن ها نور می باشد در این جا آشکار می شود .نور و لامپ های مورداستفاده یکی از مهم ترین تجهیزات هر فضای ورزشی به خصوص فضاهای سرپوشیده ی ورزشی است.
مزایای نور کافی:
1- جلوگیری از خستگی ورزشکاران
2-کاهش اشتباهات
3-کاهش حوادث و سوانح
نور باید متناسب با فضا و شرایط سالن باشد .نور و رنگ سالن و کفپوش باید از خستگی چشم جلوگیری کند لامپ ها نباید سایه زیاد تولید کنند .نور سالن های ورزشی را می توان از 3 طریق مصنوعی ، طبیعی و تلفیقی تامین کرد.
تنظیم نور فضاهای ورزشی باید با توجه به نوع و محل ورزش و با استفاده از انواع نور یعنی نور طبیعی ، نور مصنوعی و تلفیقی انجام شود.
نور طبیعی: نور طبیعی سالن ها از طریق قراردادن نورگیـر و پنجـره در سقف مستقیما تـأمین میشود و بـزرگتـرین مـزیت آن اقتصادی تر و ارزان تر از نـور مصنوعی بودن آن استً که مستقیماوارد سالن می شود، به طور یکنواخت توزیع نمی گردد.نور ورودی را می توان با استفاده از یک غشای معلق یا یک مانع نوری، ملایم تر توزیع کرد. بزرگترین عیب نور طبیعی این است که توزیع نور در تمام نقاط سالن یکنواخت نیست، به دلیل حرکت انتقالی خورشید، توزیع نـور دائما در حال تغییراست، سایهایجادمیکند و فقط در ساعاتی از روز قابل استفاده است.
نـور مصنـوعی: بـرای تـأمیـن روشنـایی، چـراغ هـا وپروژکتورها باید در مسیر خطوط (اضلاع) طول دیوارهای سالن تعبیه شوند تا بر دید بازیکنان عمود نباشد و برای آنها مزاحمتی ایجـاد نکند. از ویـژگی هـای نـور مصنوعی قـابلیت استفـاده ازفضای ورزشی بـه خصوص سالـن هـای سرپوشیده در تمـام طول شبانه روز، توزیع مناسب نور در تمام نقاط زمین بازی، اجتناب ازنـور شدید و زننده، در دسترس بودن نـور دهنده بـازی تعویض وتعمیر و وجود نور اضطراری برای لحظات قطع برق اصلی سالن است. سقفهای معـلق مـانند یک صافی مسطح می توانند بـاعث تلفیق نور طبیعی برای مصنوعی شوند.
برای مسابقات جهانی و رسمی نور در روی منطقه بازی باید 1000 تا 1500 لوکس باشد و برای تعیین میزان نور از ارتفاع یک متری بالای سطح زمین اندازه گیری می شود. البته هر ورزشی دارای یک منطقه اصلی بازی است (منطقه ای که در داخل خطوط در ورزش هایی مثل فوتبال و تنیس قرار گرفته اند) و فضایی که به عنوان حریم از نظر ایمنی در اطراف آن قرار دارند.سطوح و مقدار روشنایی در ورزش ها به صورت طبیعی به عنوان حداقل روشنایی در یک نقطه مرجع به صورت افقی در زمین ورزش تعریف شده است. در برخی از مواقع نیز پیش بینی و تنظیم نور در ارتباط با نوع ورزش و فاصله داور یا زمین ورزش یا دوربین تلویزیونی صورت می گیرد، که در این مواقع به فاصله دوربین و روشنایی عمودی مقدار نور پیش بینی می شود.
در برخی از ورزش هـا که نیازمنـد روشنـایی در فضـای بزرگ و زمـان بسیار طـولانی در خلال روز هستند، مقـدار نـورباید بسیار مؤثرتر و با توجه به مصرف مقدار بـرق که در حداقل باشد، باید پیش بینی و تنظیم شوند. البته نباید از یاد برد که کیفیت نگهداری و حفاظت از سیستم روشنایی فضاهای ورزشی نیز ازاهمیت خـاصی بـرای مؤثر و کـارا بـودن آن برخوردار است. درورزش هایی که در فضای باز قرار دارند، روشنایی باید از ارتفاع بالا صورت گیـرد و بـا زاویـه ای کمتر از 70 درجه به زمین بازی بتـابد، ضمن اینکه از لحاظ اقتصادی نیز ابعـاد آن در نظر گـرفته شود و کمترین فشار را به سیستم الکتریکی بیاورد. ورزش ها نیـازمند نـور کافی و منـاسب برای حرکات راحت و سالم ورزشکاران و تمـاشاچیان در زمـان های عادی واضطرار هستند. در برخی از ورزش ها، پارتیشن هایی برای جداکردن بخش های مختلف سالن ورزشی تعبیه می شود.
در این مواقع تنظیم نور باید به شکلی باشد که با یا بدون این تقسیم بندیها، نور به نسبت لازم در همه بخش ها وجود داشته باشد.برای ورزش هایی که در یک نـاحیه خاص انجام میشوند(برای مثال والیبال و بدمینتون) تنظیم و موقعیت نور باید به گونـه ای باشد که در زمان نگاه بـازیکن به سمت بالا، درخشش نورباعث اذیت چشم بازیکن نشود.
در زمـانی کـه تنظیم نـور بـرای یک سالن چنـد منظـوره تنظیم می شود بـاید توجه داشت که همه بخش هااز نور یکسان و یکنواخت برخوردار باشند. رعایت این نکته در ورزشهای رقابتی (رزمی، کشتی و بوکس) که سرعت و دقت در آن ها ازعـوامـل تعیین کننـده است، و نقش مهمـی در کیفیت مسابقـه دارد زیرا بازیکن می تواند حرکات حریف را به دقت و با سرعت کافی کنترل نماید.
نکات مهم در ورزش های بدمینتون و تنیس روی میز
در این ورزش ها توپ بسیار کوچک و حرکت آن با توجه به نوع ضربه از سرعت بالایی برخوردار است.بازیکنان به ناچار با همان سرعت توپ را با چشم دنبال کنند. در این موارد توصیه می شود که تنظیم و پخش نور به شکل عمودی و بـا دقت مناسب صورت گیرد. بـرای مسابقات تنیس روی میز، تنظیم مناسب نور بر روی بخش بالای میز تا ارتفاع 5متر و روی میز و لبه های آن از حساسیت خاص برخوردار است و عدم تنظیم نور به شکل مناسب می تواند اثر استروسکوبیک را به وجود آورده و آنرا تشدید نماید. تنظیم نور عمودی درتوپ های مرتفع بسیار مهم است.
سیستم نور فلورسنت ها بهترین وضعیت و یکسانی نور رابرای سطوح افقی و عمودی در محدوده بازی فراهم می آورد.
نکات مهم در ورزش تنیس: در زمین تنیس روباز بایداز نورافکنهای بلند استفاده شود. در سالن های سرپوشیده نیزباید با استفاده از هنر معماری نورافکن ها در داخل سقف و درلبه های آن به شکلی طراحی و تنظیم شوند که لبه های زمین راپوشش داده و از برخورد مستقیم با چشم بازیکنان و تماشاچیان خودداری شود.
نکات مهم در زمیـن هـای فوتبـال: در استـادیوم های فوتبـال معمـولا از نـورافکن های نصب شده روی پایـه های بلنـداستفاده می شود.معمولا  نور از محلی در امتداد سقف به دو طرف و به صورت مخلوط توزیع می شود. توزیع نور باید در همه سطوح زمین که مورد استفاده بازیکنان قرار می گیرد، توزیع شود. ضمنا سطوح نور به گونه ای پیش بینی و طراحی شود که دوربین فیلم برداری تلویـزیون نـور عمـودی لازم را در اختیار داشته بـاشد. نـور کافی نیز برای بخش های داخلی فضای تماشاچیان که مسقف میباشد پیش بینی شود تا آنها نیز از امنیت و سلامت کافی برخوردار باشند.
عایق دما بـا تـوجه بـه اهمیت و ارزشی که فعـالیت هـای بـدنی درسلامت دارد پیش بیـنی می شود که تعـداد زیـادی از مـردم به سالن های ورزشی روی آوردند و روز بـه روز نیـاز به این سالن ها بیشتر شود.سالـن هـای ورزشی، سالـن هـای آمـادگی جسمانی و بـه خصوص استخرها به دلیل نوع  وظیفه ی این فضاها دارای کاربـری های مختلفی مثـل برگزاری مجامع عمـومی، جشن هـا،مسابقـات و غیره که بـرای آنها پیش بینی شده است نیـازمند،پیش بینی ساختـارهای خاص هستند. ایـن فضاهـا بایـد دارای ویژگی هایی چون قدرت، استحکام و دوام زیاد باشند.
به همیـن دلیـل رویـه داخـلی آنها عمدتـا از جنس سخت آجری، بلوک و الوار چوبی با روکش های فلزی هستند. کف آنهاً عمدتا از جنس چوب سخت برای عمل و انجام ورزش هایی مثل فوتبـال سالنی، بـدمینتون، تنیس، والیبـال، بسکتبال، ورزش های هوازی و... درست شده اند. سقف ها نیز عمدتا از فلز، بتن،صفحات گچی و الوارهای چوبی سخت ساخته شده اند. تمام این مصالح سطوح سختی را به وجود می آورند. 
زمانی که صدا به این سطوح برخورد می کند برگشت آنها افزایش یافته، و به نوبه خود قابلیت فهم صدا را کاهش میدهند. مردم نیز برای رساندن صدا وفهم آن به دیگران شروع به صحبت با صدای بلندترکرده و نتیجه آن بدتر شدن وضعیت است. عایق بندی ضعیف این اماکن برقراری ارتباط با دیگران را ضعیف می کند. معلمان تربیت بدنی، مربیان ورزش، ورزشکاران و دیگر کسانی که دراین اماکن مشغول به کارهستند، با توجه به صداهای دیگر کاربران در این فضا کارکردن را مشکل می بیند و کنترل صداها برای کارشان ایجاد مزاحمت می کند.بنابراین کنترل این صداها و عایق بندی فضاهای ورزشی برای همه کاربران که در این محیط ها مشغول فعالیت های بدنی، مسابقات ورزشی و تمرین هستند، لذت بخش خواهد بود.
البته باید توجه داشت که به تناسب نوع ورزش باید فضاهای جانبی را پیش بینی کرد مثلا فضاهای جانبی زمین دو و میدانی  به دلیل وجود زمین فوتبال و با توجه به وسعت و اهمیت ورزشگاه و تعداد تماشاچیان مسابقه، فضاها و امکانات متفاوتی مورد نیاز است که شامل بخش اداری، فضای لازم برای تجهیزات ارتباطی (فضای ویژه خبرنگاران مجهز به انواع وسایل ارتباط جمعی و سالن کنفرانس برای مصاحبه ورزشکاران، مربیان، مدیران، داوران با ارباب رسانه)، فضای رختکن و سرویس های بهداشتی برای بازیکنان،مربیان و داوران به طور مجزا، فضای لازم برای تمرین و آماده شدن بازیکنان به ابعاد 60  ×18 متر با وسایل مربوطه، اتاق های لازم برای کمکهای اولیه و معاینات پزشکی و کنترل دوپینگ،فضای استراحت و تجدید قوای بازیکنان، بوفه، سرویس های بهداشتی تماشاچیان، فروشگاه های مختلف و فضاهای فرهنگی تفریحی برای اکثر تماشاچیان، گیشه های بلیط فروشی، فضاهای انبار جهت نگهداری تجهیزات پیست موانع و تشک های ابری ویژه فرود ورزشکار و برای اغلب این فضاها باید سیستم های گرمایشی و سرمایشی تعبیه شود.
 با توجه به نوع کاربری سالن جهت عایق های رطوبتی، حرارتی و صوتی اشکال مختلفی از عایق مورد بررسی می باشند که مواد از مواد نفتی و پتروشیمی می باشند، مثل عایق های رطوبتی ایزوگام و شیمیایی شامل ترکیبات رنگ های ضد اسیدی با روکش ضد اسیدی و ضد قلیایی، عایق های حرارتی انواع ورق های پلی اتیلن و پلی یورتان و دیگر پلیمرهای پتروشیمی که هر روز با مشخصات و کاربری های مختلف به بازار عرضه می شود و می بایست در جریان تولیدات جدید باشیم. این عایق ها عمدتا مصالح زیرساز و روکار قرار می گیرند و با توجه به اختلاف دمای داخل و خارج با ضخامت و فشردگی های مختلف تولید می شوند. 
 گاهی خود مصالح ویژگی عایق حرارتی را داراست مثل پانل های گچی دو جداره با ضخامت ها و کاربری های مختلف و عایقهای صوتی به غیراز پنل های آکوستیکی دارای اشکال بسیار متنوع و زیبا می باشند و دیوارهای پیش ساخته دو جداره تا حدودی عایق صوتی نیز می باشند
.به طور کلی سه نوع عایق کاری وجود دارد 
که عبارتند از:1ــ عایق کاری صوتی2ــ عایق کاری رطوبتی3ــ عایق کاری حرارتی 
بیشترین صدای ایجاد شده در سالن های ورزشی ناشی از حرکت بازیکنان و برخورد توپ با کف سالن ها ایجاد می شود.
کف های سفت و بسیار صاف و صیقلی باعث انعکاس شدید صدا می شوند و بر عکس کف های نرم تر در صدا گیری مؤثرترند.سر وصدای ناشی از حرکت روی سطح کف پوش معمولا از سوی کاربران به عنوان یک مشکل مطرح می شود. این مشکل از دو ناحیه است. یکی سرو صدایی که ناشی از دستگاه های صوتی است مثل رادیو و تلویزیون، موزیک و غیره و نوع دوم صدا ناشی از ضربات شدید، مثل راه رفتن، دویدن، افتادن اشیاء و ضربات پا است. معمولا برای رفع این مشکل از دو نوع عایق صدا استفاده می شود.البته برخی از شرکت ها نیز عایق هایی با دو نوع توانایی ساخته اند که در کاهش صداهای نوع اول و دوم کمک میکند. این عایقها کهبه صورت پنل هستند در سطح صاف و زیر کف پوش کار گذاشته می شوند. این عایق ها معمولا دارای ضخامت و وزن زیادی نیستند و قابل تغییر در مساحت ها و فضاهای مختلف هستند، البته از این نوع عایق ها برای سقف ها نیز وجود دارد که اگر هر دو به صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرند در کاهش انتقال صداهای نوع اول که ناشی از رادیو و تلویزیون، موزیک و غیره ونوع دوم که ناشی از صدای پا، افتادن اشیاء و... هستند مؤثرتر خواهد بود.
از سیستم پنل های عایق صدا( آکوستیک) بـرای کاهش صدا در ساختمان هـایی مثل استـودیوهـای صدابرداری، سالـن های سخنرانی ، اتاق های موزیک، دفاتر، سالن های جلسات، کلاس های دروس، سینماها، اتاق های مذاکره و مصاحبه و سالن های ورزشی استفاده می شود. این پنل ها دارای طیف وسیعی از رنگ های مختلف هستند. این عایق ها باید بادوام در مقابل آتش و به لحاظ دیداری زیبا باشند. 
 آن ها باید با توجه به صدای موجود در محیط مورد استفاده قرار گیرند. عایق هایی از جنس U.P.V.C که عمدتا به رنگ سفید هستند نیز وجود دارند که می توان آن ها را به رنگ دلخواه در آورد. عایقهای U.P.V.C .از همان جنس پنجره های دوجداره هستند. این پنل ها دارای قابلیت اتصال در چهار سو هستند. قطعات U.P.V.C .دارای دو وظیفه هستند، یکی نقش دکوری دارند و دیگری محکم کردن پنل ها. 
این سیستم انعطاف پذیر بوده و می توانند در ابعاد مختلف برای دیوارها مورد استفاده قرار گیرند. ازباریکه های چوب، صفحات فشرده صداگیر و قالب های سیمان عمودی می توان استفاده کرد. عایق کاری سقف پشت بام که یکی ازعمده ترین سطوح کنترل صدا است نیز باید با دقت صورت گیرد و باید به گونه ای طراحی شوند که حداکثر در دو ثانیه صدا را منعکس کنند.
اماکن ورزشی باید به گونه ای طراحی شوند که تحت آن شرایط نیازمندی های اساسی جسمی و روحی استفاده کنندگان از آن مکان تأمین و از بروز و انتقال بیماری های واگیر دار و سوانح جلوگیری شود. با توجه به این شرایط، اساس ساخت اماکن ورزشی برچهار اصل استوار است:
١ــ تأمین نیازمندیهای روحی(رنگ مورد استفاده برای تزئین، روشنایی «نور»، نحوه تزئین و ...)
2ــ تأمین نیازمندیهای جسمانی (این نیاز بر اساس نوع فعالیت، مانند گرما سرما و غیره فرق میکند)
3ــ تأمین بهداشت از طریق پیشگیری در بروز و انتشار بیماری های واگیردار
4ــ پیشگیری از بروز سوانح و حوادث از طریق تأمین تمهیدات و تجهیزات مورد نیاز اماکن ورزشی بسته به نوع برنامه ریزی برای بهره برداری به فضاهای جانبی دیگر نیاز دارند.در زمان احداث اماکن ورزشی استاندارد باید گنجایش کافی برای رشتههای مختلف و کلیه فضاهای جانبی نظیر رختکن،دوش ها، اداری و پارکینگ، سرویس های بهداشتی را پیش بینی کرد. تمامی ورزشگاه ها باید دارای فضاهای اداری، شامل بخش مدیریت و کارکنان باشد.
رختکن ها: در امـاکـن ورزشی متنـاسب بـا نـوع ورزش هـا و تـعـداد ورزشکاران اندازه رختکن ها باید پیش بینی شوند. مسیر عبور و مرور ورزشکاران با عرض مناسب باید از مسیر تماشاچیان مجزاباشد. آینه، موخشک کن، آب سردکن، کمد(به تعداد مورد نیاز)و وسایل مورد نیاز رختکن باید پیش بینی شده باشد. نصب آینه دررختکن ضروری و بهتر است تمام قد و فاصله آنها از سطح زمین، 12 اینچ (تقریبا 30 سانتیمتر) در نظر گرفته شود. قراردادن آب سردکن در محل عبور و مرور استفاده کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد و نصب آن نباید در رختکن ها باعث ازدحام جمعیت و شلوغی شود. ساخت رختکن ها و دوش ها درکنار هم و دسترسی آسان به هردو باید مورد توجه قرار گیرد.
به طور کلی فضای رختکن برای هر نفر ورزشکار 1/75 تا 2 متر مربع در نظر گرفته شود. برای تعداد رختکن از این فرمول استفاده شود.
تعداد افرادی که در هر رشته یا فعالیت در هر نوبت × ٢: تعداد رختکن مورد نیاز
رختکن باید دارای وسعت کافی و متناسب با تعداد کمدها بوده و موازین بهداشت عمومی درآن رعایت گردد و دارای درب اضطراری جهت خروج در هنگام ازدحام و بروز حادثه باشد. همچنین پیش بینی شیب مخصوص معلولین جهت استفاده این افراد شده باشد.

درب ها
درب هایی که سالن های ورزشی را به سایر بخش های بنا مرتبط می سازد ممکن است ازنوع مقاوم به حریق و الکترونیکی انتخاب شوند، لیکن درب هایی که به فضای آزاد باز می شود باید از نوع درب های فرار از حریق باشد. درب های فرار از حریق باید از طرف خارج بسته باشد و از سمت داخل قابل باز شدن باشد به نحوی که در مواقع اضطراری به سهولت و فوریت مورد استفاده قرار گیرند.این گونه درب ها باید طوری ساخته شوند که هنگام بسته بودن سطح داخلی آن با سطوح دیوارهای هم سطح قرار گیرند.
درب و پنجره 
درب و پنجره ها باید از جنس مقاوم، سالم، بدون ترک خوردگی، شکستگی، زنگ زدگی و قابل شستشو باشند.پنجره های بازشو باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد به نحوی که از ورود حشرات به داخل اماکن جلوگیری نماید.درب های مشرف به فضاهای باز باید مجهز به توری سالم و مناسب و هم چنین فنردار باشد. به طوریکه از ورود حشرات و جوندگان و سایر حیوانات جلوگیری نماید.
جنس دیوارها باید صاف، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد. سطح بدنه باید تا ارتفاع 120 سانتیمتر با سنگ، کاشی و یا سرامیک و از ارتفاع 120 سانتیمتر تا زیر سقف با رنگ قابل شستشو پوشیده شود.سطوح باید از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو و امکان سرخوردن روی آنها وجود نداشته باشد.کف شوها به تعداد کافی و مجهز به شترگلو باشد و توری روی آن نصب شده باشد و شیب مناسب به طرف کف شوی فاضلاب داشته باشد.
سقف ها میتوانند نمایان(غیر کاذب) یا غیر نمایان (کاذب) و یا ترکیبی از این دو باشند. سقف های معلق یا کاذب اغلب در این فضاها مورد استفاده قرار می گیرند که مزایای آن صافی سطح،جذب صدا و ایجاد زمینه لازم برای تلفیق نور طبیعی و مصنوعی و قابلیت پنهان کردن کانال و لوله های توکار و از معایب آن می توان به نصب پرهزینه و گران و نیاز به کنترل و رسیدگی دائم اشاره کرد.البته از هر سقفی که در این فضا استفاده شود، سقف باید صاف، حتی االمکان مسطح، بدون ترک خوردگی، درز و شکاف بوده وهمیشه تمیز باشد.
معمولا فضاهای دیگری در مکان های ورزشی مورد نیاز است که در زمان ساخت فضاهای ورزشی باید در نظر گرفته شود.
ــ علاوه بر زمین مسابقات باید برای آماده و گرم کردن بازیکنان تیم ها در هنگام مسابقات رسمی، فضاهای جداگانه ای برای انجام تمرینات وجود داشته باشد. ضمن اینکه برخی رشته ها مانند وزنه برداری رسما به این اماکن نیاز دارند.
ــ ورزشکاران برخی رشته ها باید از وزن خاصی برخوردار باشند، بنابراین در ورزشگاه ها باید محل ویژه ای نزدیک سالن اصلی به این موضوع اختصاص یابد. ضمن اینکه در تمرینات، ورزشکاران باید قبل و بعد از تمرینات وزن شده و نتایج برای آگاهی مربیان ثبت گردد. داوران مسابقات رسمی باید دارای اتاق ویژه با مسیر اختصاصی دور از دسترس تماشاچیان و نزدیک ورزشکاران باشند.خبرنگاران نیز در ورزشگاه هایی که مسابقات رسمی در آنها برگزار می شود به محل اختصاصی برای ارسال اخبار و وقایع مسابقات نیاز دارند.
سرویسهای بهداشتی (توالتها) 
گروه طراح و مجری باید به گونه ای عمل کنند که سرویس های بهداشتی برای همه افراد سالم، معلول، کارکنان، بازیکنان وتماشاچیان پیش بینی و در دسترس سریع آنها باشد. بنابراین برای طراحی به دو نکته زیر توجه داشت:
الف) صرفه جویی مالی با فراهم کردن تنها یک منبع فاضالب مرکزی 
ب) راحتی و آسایش استفاده کنندگان با حداکثر پراکندگی توالت ها در سراسر استادیوم، توالت ها با فاصله کم (کمتر از 60 متر)  محل نشستن و تـرجیحا در همان طبقه تعبیه شوند.توالت ها باید در فضاهای پرچمعیت با دسترسی آسان و ایمن ساخته شوند.همچنین تـوالت ها بایـد پشت به دیوار بیـرونی ورزشگاه ساخته شود تا در معرض نـور و تهویه طبیعی باشد و برای هر 5 تـوالت 3دستشویی نصب گردد. توالت ویـژه افـراد معلول، در ورزشگاههاتوصیه میشود که در هـر محل برای 10 نفر معلول، حداقل 2توالت فراهم باشد.
در مـوردی دیگر نیـز یک تـوالت ویـژه بـرای 12 تا 15 تماشاگر دارای صندلی چرخ دار پیشنهاد می شود. بدیهی است هدایت و تخلیه هر گونه فاضالب و پساب تصفیه نشده به معابر و جوی و انهار عمومی ممنوع می باشد و سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مورد تأیید اداره بهداشت باشد.
سرویس های رفاهی و خدماتی (پارکینگ، اتاق و تجهیزات کمکهای اولیه)
مسیـرهـای دسترسی بـه پـارکیـنگ بـایـد سیستم جـاده ای شناختـه شده ای بـاشد که تمـام راه های منشعب از بزرگـراه هـای عمومی را از طریق مسیرهایی به فضاهای پارکینگ متصل کند. درنظر گـرفتـن چنین مسیری به طـور واضح و آشکاری، برای خروج نیز ضروری است.
فضاهـای پارکینگ و راههـای تغذیه کننده آن نبایـد با فضاهای خروج اضطراری ورزشگاه یا فضای مربوطه به ماشین های آتش نشانی، آمبولانس ها، وسایل نقلیه پلیس و غیره تداخل داشته باشد.
راحت تـرین وضعیت، ایـن است که پـارکینگ در فضای گرداگرد ورزشگاه و نزدیک به آن و هم سطح با درب های ورودی و خروجی واقع شود. البته استفاده غیرمفید از زمین و فضای وسیع آسفالت پارکینگ می تواند بر روی محیط اطراف تأثیر منفی داشته باشد.
در طراحی پارکینگ استادیوم های جدید، نیاز تماشاگران می تواند از طریق ملاحظات زیر تخمین زده شود.
ظرفیت ورزشگاه، برنامه و انواع مسابقات، نیاز رقابت ها به فضای پارکینگ، ماشینها (عمومی و خصوصی) پارکینگ تماشاگران و کمیت و کیفیت آنها به تماشاگران بستگی دارد. برای پارکینگ بازیکنان، باید فضا برای اتوبوس های کلیه تیم ها فراهم باشد تا مستقیما و بدون برخورد با جمعیت، به رختکن بازیکنان دسترسی داشته باشند. پارکینگ برای کارکنان، مدیران، برگزارکنندگان مسابقات وکارکنان و ورزشگاه ها باید مجزا، مشخص، ایمن تحت مراقبت و کنترل شدید باشند و با تلویزیون مدار بسته کنترل شوند.
پارکینگ حمل و نقلهای گروهی: فضایی به وسعت مناسب باید به هر یک از وسایل نظیر اتوبوس های شهری، ماشین های سواری، موتور سیکلت و دوچرخه و خودرو تماشاگران معلول اختصاص یابد.
فضای پزشکی و کمکهای اولیه 
فضاهای مورد لزوم برای معاینات پزشکی و ارائه کمک های اولیه شامل محل قرار گرفتن وسایل و تجهیزات کمکهای اولیه،در نظر گرفتن مکان برای ارائه کمک های اولیه نزدیک و هم سطح با فضاهای ورزشی، سالن ها، استخر یا زمین های بازی و پیش بینی موارد زیر:
الف) تابلو یا تابلوهای مربوط به کمکهای اولیه در محل های مناسب نصب گردند.
ب) امکان استفاده از دستشویی برای مصدومین وجود داشته باشد.
ج) دسترسی به مسیرهای پهن (پهنای 90 سانتیمتر برای درب ها و 120 سانتیمتر برای راهروها) به عنوان حداقل ابعاد برای بهره برداری از برانکار در حمل مصدومین میسر باشد.
د) امکان دسترسی سریع و آسان به آمبولانس وجود داشته باشد.
ه) اندازه و طرح اتاق کمک های اولیه بستگی به ورزشگاه، رشته های ورزشی فعال در آن و حجم تماشاچیان دارد. از این فضاها برای نمونه گیری خون و ادرار برای کنترل دوپینگ هم استفاده میشود.
و( جعبه کمکهای اولیه باید با کلیه لوازم مورد نیاز (چسب، چسب زخم، قیچی، پنس، گازاستریل بسته بندی شده، یک ماده ضد عفونی کننده) در محل مناسب نصب گردد.
ــ به منظور استفاده از وسایل کمک های اولیه لازم است، افراد از محل و طریقه استفاده از وسایل این جعبه آموزش الزم را ببینند.
ــ مسئولین و ناظرین و مربیان و معلمان باید جهت آشنایی با نحوه انجام کمک های اولیه مانند تنفس مصنوعی، بستن زخم،مراقبت های اولیه شکستگی، سوختگی و غیره در سازمان های مربوطه دوره لازم را دیده و گواهی آن را ارائه نمایند.